Austerlitz golf resort

Provozní řád

1. Obecná ustanovení

1.1 Provozní řád jednoznačně stanovuje pravidla, práva a povinnosti všech návštěvníků golfového resortu.

1.2. Hřištěm se rozumí 18-ti jamkové hřiště, (tj. odpaliště, dráhy, jamkoviště a ostatní plochy), driving range, cvičné plochy (putting a chipping greeny) a odpočinková místa hřiště

1.3. Návštěvníky resortu jsou hráči golfu a jejich doprovod, návštěvníci společenských akcí probíhajících v prostorách resortu, osoby areálem procházející a ostatní osoby, které mají souhlas provozovatele.

1.4. Provozovatelem se zde rozumí zaměstnanci a ostatní pracovníci, kteří zajišťují činnost, obsluhu nebo provoz golfového hřiště.

1.5. Tento Provozní řád představuje pravidla stanovená provozovatelem areálu golfového resortu. Každý svým vstupem do areálu golfového resortu vyjadřuje svůj souhlas být vázán právy a povinnostmi tohoto Provozního řádu.

1.6. Pojem Provozní řád je totožný s pojmem Návštěvní řád.

1.7. Hráčům je povolen vstup na hřiště ve vhodném golfovém oblečení respektujícím obecné a místní zvyklosti. Golfové boty nesmí mít kovové hroty – spikes.

2. Vstup na hřiště

2.1. Vstup na 18-ti jamkové hřiště je zpoplatněn. Každý hráč je povinen před zahájením hry se nejprve nahlásit na recepci hřiště. Poplatky se hradí zásadně před hrou. Při identifikaci na recepci areálu je návštěvník povinen se prokázat kartou ČGF nebo jiným identifikačním dokladem.

2.2. V případě, že hráč nevlastní hcp, je cizí státní příslušník nebo český státní příslušník, pobývající dlouhodobě v cizině, může být vpuštěn do hry i bez prokázání se HCP nebo zelenou kartou. Je–li jeho výkonnost podle uvážení manažera hřiště či marschalla nízká, může mu být hra odepřena a to bez náhrady uhrazené platby. Vstup do zámecké akademie je umožněn i začátečníkům, kteří absolovovali alespoň základní výuku s trenérem.

2.3. Obsluha hřiště si zaznamená data hráče, který tímto výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel pro účely provozování golfového hřiště zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, osobní data hráče získané v souvislosti s poskytováním jeho služeb a to v rozsahu nezbytném pro identifikaci hráče.

2.4. Hráč je povinen se po celou dobu hry na požádání prokázat potvrzením o úhradě poplatku za hru, členové klubu se prokazují platným členským průkazem. V opačném případě může být hráč vyloučen ze hry a vykázán z areálu hřiště.

2.5. Provozní doba hřiště, klubovny a cvičných ploch je dána aktuální situací. Konkrétní otevírací hodiny určuje manažer hřiště a jsou vyvěšeny na webových stránkách hřiště.

2.6. Hráč a doprovod hráče vstupují na hřiště na vlastní nebezpečí. Hráč a doprovod jsou povinni počínat si na hřišti všeobecně ohleduplně a tak, aby neohrožovali zdraví svoje nebo ostatních hráčů, či osob na hřišti i v jeho okolí. Osoby pohybující se na veřejných cestách protínajících hřiště a osoby pohybující se v bezprostřední blízkosti hřiště mají vždy přednost před golfovou hrou z důvodu ochrany jejich bezpečnosti a to zejména v zámecké golfové akademii.

2.7. Návštěvník, který není účastníkem golfové hry, ani doprovodem, nesmí vstoupit do hřiště bez svolení recepce. 2.8 Děti mladší 14-ti let mohou hrát pouze v doprovodu dospělé osoby (výjimku tvoří turnaje).

2.9. Pro návštěvníky platí přísný zákaz zvedání jiných než vlastních golfových míčů na hřišti. Je zapovězen vstup na dopadovou plochu drivingu. Je přísně zakázáno odnášet golfové míče z vlastnictví daného resortu mimo prostor resortu. Každý, kdo takto bude jednat, je povinen provozovateli nahradit vzniklou škodu.

2.10. Mimo provozní dobu a vlastní hru je zakázáno vstupovat na hřiště. V areálu se lze pohybovat jen po vyznačených cestách.

2.11. Kryté odpaliště lze používat v zumním období a v případě deště po vyklizení předních (nekrytých) odpališt.

3. Povinnosti hráčů a návštěvníků

3.1. Návštěvník je povinen v celém areálu golfového hřiště dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky ani osoby a zvířata mimo hranice areálu.

3.2. Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny marschallů, greenkeeperů, trenérů a dalšího personálu a respektovat výstražné cedule na hřišti.

3.3. Návštěvníci berou na vědomí, že v areálu hřiště probíhá golfová hra a hrozí nebezpečí úrazu zásahem golfového míče. V případě nedodržení pokynů na výstražných cedulích, či zveřejněných v Provozním řádu, provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníka.

3.4. Hráči jsou povinni dodržovat pravidla golfové hry, golfové etiky a místní pravidla. Při jejich porušení mohou být ze hry vyloučeni bez náhrady.

3.5. Při hře na vzdálenost kam hráč nevidí nebo má zhoršený výhled nebo jsou před ním a v jeho dosahu hry další účastníci, je povinen se přesvědčit, zda jeho počínání nezpůsobí škodu nebo zdravotní újmu a podle toho jednat. Žádáme hráče, aby v zájmu plynulé hry hráli svižně a v tempu. Časové normy hry jsou znázorněny ve scorecard.

3.6. Hráč a doprovod hráče musí být dle golfových zvyklostí vhodně oblečen (včetně obuvi).

3.7. K výuce golfu jsou na tomto resortu oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé golfového resortu.

3.8. Hráči jsou povinni opravovat vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky a uhrabovat po sobě bunkry.

3.9. Pro nácvik golfové hry na drivig range používá hráč DR míčePlatí zákaz hry na hřišti s DR míči a zákaz odnášení DR míčů z areálu.

3.10. Hráči nesmí své okolí obtěžovat nadměrným hlukem, vyzváněním mobilních telefonů a cováním neslučujícím se s golfovou etiketou a dobrými mravy.

3.11. Platí přísný zákaz vstupu do biozony označené červeno zelenými kolíky pod pokutou 500 Kč

4. Další ustanovení

4.1. Na písčitých plochách hřiště je pohyb osob mimo údržbu zakázán. Ve vodních nádržích hřiště je zakázáno koupání a rybaření.

4.2. V celém areálu je zakázáno nechávat děti mladší 10-ti let bez dozoru.

4.3. V areálu je zakázáno volné pobíhání psů. Psi se mohou v rámci areálu resortu pohybovat pouze po vymezených cestách a to na vodítku. Návštěvník si může vzít psa na vodítku i na cvičné plochy. Pes nesmí obtěžovat štěkáním a svým pohybem ostatní návštěvníky. Majitel psa je povinen uklidit jeho exkrementy. Vstup psů na hřiště s hráčem je povolen pouze ve všední dny a musí být na vodítku. Vstup do zámecké akademie je zakázán.

4.4. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového, informačního, ohraničujícího nebo jiného vybavení je návštěvníkům zakázáno.

4.5. V areálu je zakázáno provozovat jiné sportovní aktivity, než je golfová hra.

4.6. Parkování vozidel návštěvníků hřiště je povoleno na místech k tomuto účelu určených. Provozovatel neodpovídá za zaparkovaná vozidla ani věci v nich zanechané

4.7. Z areálu golfového resortu mohou být vykázáni návštěvníci pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních lá­tek.

4.8. Návštěvník plně zodpovídá za škody způsobené na zdraví osob či majetku areálu a jeho okolí, které způsobí svojí činností.

4.9. Návštěvník je povinen dodržovat pořádek v areálu golfového hřiště. V celém areálu, na všech volných prostranstvích a také na všech travnatých plochách, platí přísný zákaz odhazování cigaretových nedopalků a jiných odpadků.

4.10. Vulgární chování vůči marschallům a recepčním, jakož i ostatnímu personálu, stejně tak vůči ostatním návštěvníkům a hráčům, je považováno za hrubé porušení provozního řádu a návštěvník na základě takového chování může být vykázán z areálu golfového resortu.

4.11. Návštěvníci golfového resortu jsou povinni dodržovat tento Provozní řád, pokyny provozovatele hřiště a dále zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany. V případě porušení tohoto provozního řádu, soutěžního řádu ČGF, hendikepového řádu ČGF, podmínek soutěží, pravidel golfu nebo obecně přijatých zásad golfovém hry může být příslušná osoba vykázána z areálu golfového resortu bez možnosti náhrady uhrazeného hracího či jiného poplatku.

4.12. Návštěv­níkovi, který opakovaně nerespektuje provozní řád, může být zamezen vstup do areálu golfového resortu.

4.13. Manažer hřiště, bezpečnostní pracovníci i provozovatel resortu mají právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu golfového resortu, uznají-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví osob a zamezení škod na majetku provozovatele areálu nebo třetích osob.

4.14. Manažer hřiště má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu také v případě, že tak stanoví smlouva s krátkodobým uživatelem hřiště.

4.15. Hráči a návštěvníci užívají zařízení areálu na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze, na recepci nebo některé z odpovědných osob.

4.16. Provozovatel nezodpovídá za škodu na vybavení a soukromých věcech návštěvníků přinesených do prostor areálu.

5. Bezpečnostní opatření

5.1. V případě bouřky (i hrozící) jsou hráči a návštěvníci povinni okamžitě přerušit hru nebo cvičení, a urychleně se přesunout do klubovny či prostor uvedených na score card v evakuačním plánu, opatřených hromosvodem. Návštěvníci jsou povinni okamžitě přerušit hru též v případě, že zazní zvukový signál sirény.

5.2 Návštěvník je všechny mimořádné události (úraz, poškození či ztráta věcí uskladněných ve skřínce) jakož i poškození hřiště či jiného majetku provozovatele bezodkladně ohlásit provozovateli. 5.3. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička.
Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.

5.4. Hráč a doprovod jsou povinni počínat si na hřišti všeobecně ohleduplně a tak, aby neohrožovali zdraví svoje nebo ostatních hráčů, či osob na hřišti i v jeho okolí. Osoby pohybující se na veřejných cestách protínajících hřiště a osoby pohybující se v bezprostřední blízkosti hřiště mají vždy přednost před golfovou hrou z důvodu ochrany jejich bezpečnosti.

6. Provozní řád golfových vozíků – buggy

Při zapůjčení buggy na hřišti Golf invest Austerlitz a.s. je uživatel buggy povinen dodržovat následující zásady:

6.1 Minimální věk hráče/řidiče 18 let.

6.2 Je zakázáno řídit buggy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a psychotropních lá­tek

6.3 Počet osob ve vozíku – maximálně 2 osoby a výstroj těchto osob.

6.4 Pohyb s buggy na hřišti je povolen pouze po dlážděných cestách nebo po fairwayích.

6.5 Hráči/řidiči jsou povinni respektovat informační systém na hřišti vymezující zákaz vjezdu vozíků.

6.7 Hráči jsou povinni dodržovat bezpečnou rychlost.

6.8 Hráč/řidič buggy odpovídá provozovateli za škody na buggy způsobené nesprávnou manipulací. Hráč oznamuje závadu na buggy v recepci.

6.9 Hráč/řidič je odpovědný za škody na majetku či zdraví způsobené sobě či třetím osobám nesprávnou manipulací s buggy.

6.10 Hráč/řidič je povinen uhradit poplatek za zapůjčení buggy před hrou na recepci.

6.11 Hráč/řidič je povinen po ukončení hry odstavit buggy na určeném místě a odevzdat klíček od buggy na recepci.

6.12 Hráč/řidič je povinen pohybovat se s buggy pouze v areálu golfového hřiště.

6.13 Při porušení bodů 6.1 až 6.12 bude hráči/řidiči odebrána buggy a bude vyloučen ze hry bez náhrady

7. Účinnost

7.1. Tento Provozní řád golfového resortu je účinný od 1. 1. 2016

 

Slavkov u Brna 12.11.2015