Local rules

Valid form April 2013

1.

Vymezení hranic hřiště

 • a) Hranice hřiště je určena spojnicí vnitřních hran bílých kolíků a sloupků (z pohledu hřiště) v úrovni země. Upozornění: U jamek č. 1, 5, 7, 9, 15 a 18 je hranice hřiště i za jamkovišti.
 • b) Vnitřní aut vyznačený bílými kolíky mezi jamkami č. 7 a 8 platí pouze při hraní jamky č. 7. Při hraní jiné jamky mají tyto kolíky status nepohyblivé závady.
2.

Trestné oblasti

 • a) Červené trestné oblasti jsou označeny červenými kolíky a to na jamkách č. 1, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 17 a 18.
 • b) Na jamce č. 17 je hranice červené trestné oblasti v části obestavěné bedněním vedena po vnitřní straně (z pohledu trestné oblasti) bednění a kůlů, které tak nejsou součástí trestné oblasti, tudíž jsou závadami s možnou úlevou podle Pravidla 16.1b (pokud míč leží v poli).
3.

Trestné oblasti se zákazem hry

 • a) Červené trestné oblasti se zákazem hry jsou označeny červenými kolíky se zeleným pruhem a to na jamkách číslo 9, 10, 15 a 16. Pokud v nich leží míč, nebo když oblast brání v postoji či švihu, musí hráč využít úlevu (podrobněji viz Pravidlo 17.1e). Poznámka: Samotný vstup do jakékoli trestné oblasti se zákazem hry je porušením provozního řádu s pokutou a ukončením hry.
4.

Abnormální stav hřiště

 • a) Všechny plochy ohraničené uzavřenou bílou čárou nebo vymezené modrými kolíky.
 • b) Kdekoli v poli: Díry po odstranění pohyblivých závad, spáry mezi travními drny, pukliny v zemi a poškození, které je jasně rozpoznatelné jako poškození způsobené zvířaty.
 • c) Francouzské drenáže (kamením nebo štěrkem vyplněné drenážní rýhy).
 • d) Erozní poškození bankrů způsobené tekoucí vodou (splachy).
5.

Abnormální stav hřiště se zákazem hry

 • a) Oplocenky na jamkách č. 6, 7 a 11 jsou abnormálním stavem hřiště se zákazem hry. Pokud v nich leží míč, nebo když oblast brání v postoji či švihu, musí hráč využít úlevu (podrobněji viz Pravidlo 16.1f).
6.

Nepohyblivé závady

 • a) Všechny součásti zavlažovacího systému.
 • b) Všechny zpevněné štěrkové i přírodní cesty včetně dřevěných přechodů.
 • c) Lavičky, čističe míčů, grafické plány jamek, odpadkové koše, stálé reklamní tabule, altánky, stojany pro dravce.
 • d) Stromky označené modrou barvou, stuhou nebo opěrnými kůly.
7.

Nedílné součásti hřiště

 • a) Kamenná zídka za jamkovištěm č. 3.
 • b) Všechny keře a stromy, které nejsou označeny jako nepohyblivé závady.
 • Trest za porušení Místního pravidla: Všeobecný trest (ztráta jamky nebo 2 trestné rány, dle formy hry)
8.

Kodex chování hráčů

 • a) Od všech hráčů se očekává ohleduplnost k ostatním hráčům, hra ve svižném tempu (každý úder by měl být odehrán do 40 vteřin od okamžiku, kdy je na hráči řada ve hře) a důraz na bezpečnost svoji i ostatních.
 • b) Od všech hráčů se očekává, že budou vracet vyseknuté drny, uhrabávat bankry, opravovat stopy po dopadech míčků a nijak zbytečně nepoškozovat hřiště.
 • c) Od všech hráčů se očekává, že se budou řídit pokyny správy hřiště, omezeními pro pohyb autíček i vozíků a že budou dodržovat provozní řád.
9.

Další možnost úlevy k postupu se ztrátou rány a vzdálenosti v případech, kdy je míč ztracen nebo mimo hřiště

 • Jestliže není míč nalezen do 3 minut nebo je známo nebo prakticky jisto, že je mimo hřiště, může hráč postupovat podle pravidla 18.1 (postup se ztrátou rány a vzdálenosti, kdy hráč s jednou trestnou ranou hraje z předchozího místa) nebo postupovat podle tohoto Místního pravidla a s dvěma trestnými ranami využít úlevu spuštěním původního nebo nahrazeného míče kdekoli do následující oblasti úlevy určené body A-B:
 • a) Jako bod A se definuje místo na hřišti, kde se předpokládá, že se míč zastavil, ale nebyl nalezen, nebo místo, kde překročil hranici hřiště.
 • b) Jako bod B se definuje nejbližší místo na ferveji dané jamky, které není blíže jamce než bod A.
 • c) Oblast úlevy je kdekoli mezi pomyslnými spojnicemi jamky a referenčních bodů A a B včetně míst do vzdálenosti 2 délek hole od těchto spojnic (rozšíření do strany), ale s následujícími omezeními:
 • d) Oblast úlevy musí být v poli a nesmí být blíže jamce než referenční bod A.
 • Poznámka: Hráč nemůže využít tuto možnost úlevy, když je známo nebo prakticky jisto, že se jeho původní míč zastavil v trestné oblasti, když vůči původnímu míči hrál provizorní míč podle Pravidla 18.3 ani když jeho původní míč byl nalezen a prohlášen za nehratelný.

Trest za porušení Kodexu chování hráčů: První porušení: Napomenutí (ve všech formách hry) Druhé porušení: Jedna trestná rána (ve všech formách hry) Třetí porušení: Všeobecný trest (dle formy hry) Čtvrté porušení: Diskvalifikace (ve všech formách hry)